HÁZIREND

 

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

A házirend az intézmény működésével kapcsolatos jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét rögzíti. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége!

 

A házirendet az intézményvezető készíti és a nevelőtestület fogadja el.

 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az intézmény szülői szervezete egyetértési jogot gyakorol.
A házirend érvényes az intézmény területén tartózkodókra és a fenntartó jóváhagyásával válik hatályossá.

 

A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.
Az osztályfőnökök minden tanév első tanítási napján kötelesek feldolgozni tanítványaikkal a házirend szövegét és megismertetni őket a szabályokkal.
A házirend egy példányát a tanuló és szülő (gondviselő) kezébe kell adni beiratkozáskor.

 

A házirend nyilvánosan megtekinthető az iskola hirdető tábláján, és az intézmény honlapján.

 

 

2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI

 

Név: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola
Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 76.
Telephely: 1074 Budapest, Dohány u. 88.
Fenntartó: Belső-Pesti Tankerületi Központ - 1071 Budapest, Damjanich utca 6.
Telefon: 06-1-313-9288

 

Sajátos nevelési igényű tanulóink érdekképviseletét és véleménynyilvánítási jogát a szülő (gondviselő) látja el személyesen vagy az iskolai szülőszervezeten keresztül.

 

 

3. A TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE

 

Az intézmény nyitvatartási és belépési rendje:

Iskolai nyitvatartás: 06.30 - 17.30
Foglalkozások ideje: 08.00 - 15.45 órarend szerint.
Ügyeleti időszak: reggel - 06.30 - 08.00 -ig, délután - 16.45 - 17.30 -ig.

 

Az iskola főbejárata számzáras kapukóddal nyílik, amelyet az osztályfőnökök a szülőkkel minden tanév elején ismertetnek.
A gépkocsi bejáró reggel 7.30 - 8.30 között és délután 15.45 - 16.30 között nyitva van, ettől eltérő időszakban az iskola parkolójába behajtani csak külön engedéllyel lehet.
Kérjük, hogy a tanulókat gépjárművel szállító szülők a gördülékeny parkolás biztosítása érdekében a lehető legrövidebb ideig vegyék igénybe a belső parkolóhelyet.
Az ügyeletes tanulókra gyermekfelügyelők, gyógypedagógiai asszisztensek ügyeleti beosztás szerint felügyelnek.

 

Ügyelet helye:

06.30 - 07.00 földszinti folyosó vagy jó idő esetén játszóudvar
07.00 - 08.00 osztályokhoz tartozó zsibongó vagy jó idő esetén játszóudvar

 

15.45 - 17.00 osztályokhoz tartozó zsibongó vagy jó idő esetén játszóudvar
17.00 - 17.30 földszinti folyosó vagy jó idő esetén játszóudvar

 

Ügyeleti időn kívül érkező tanulók fogadása:

08.00 - 08.30 tűzgátló ajtóknál ügyeletes asszisztens

 

 

4. A tanulók érkezése - távozása

A tanulókat érkezéskor a kísérő az ügyeleti rend szerinti helyen és a beosztás szerinti dolgozóhoz kíséri és a napi munkát befolyásoló információk ismertetésével adja át. A tanuló a Tanulói adatlapon feltüntetett felnőtt kíséretében távozhat a tanítás befejezésével. A tanuló akkor hagyhatja el tanítás után az épületet kíséret nélkül, ha a szülő azt írásban előzetesen kéri az iskola vezetésétől, és azt az iskolavezetés jóvá is hagyja.
Tanulót késve hozni vagy korábban elvinni csak indokolt esetben lehet.

 

Kérjük, hogy a tanulók távozását a foglalkozások zavartalan lebonyolítása érdekében, vagy a csoport ebédideje után vagy a foglalkozási időszak befejeztével szíveskedjenek bonyolítani.
08.30 és 15.45 között a tanulók be- és kiléptetését az aulában a biztonsági őrön keresztül lehet intézni.
A liftet kizárólag mozgássérült tanulóink és kísérői használhatják, a lift biztonsági súlykorlátjának betartásával.

 

 

5. Az intézmény munkarendje

Valamennyi intézményegység: óvoda, általános iskola, készségfejlesztő iskola azonos munkarend szerint működik.

 

Tanórai foglalkozások rendje:
Az első foglalkozás 8.00 órakor kezdődik. Az egyes évfolyamok órarendjét a Pedagógiai Programban és a Tantervben meghatározott tantárgyak és óraszámok alapján állítja össze a kijelölt intézményegység-vezető és az osztályt tanító pedagógus.
A fejlesztő- és oktatómunka tanmenet szerint történik, melyet egy tanévre az osztályfőnök állít össze és azt az intézményvezető ellenőrzi.

 

Napközis fejlesztő foglalkozás rendje:
Az iskola tanulói komplex fejlesztő foglalkozásban részesülnek a tanórák befejezése után.
A foglalkozásokat foglalkoztatási terv szerint a napközis pedagógus vezeti.

 

Tanórán kívüli foglalkozások:
Iskolánk tanulóit habilitációs és rehabilitációs, egyéni fejlesztő, valamint szakköri foglalkozásokra a foglalkozást vezető pedagógus választja ki, figyelembe véve a szakértői bizottságok javaslatát, az osztályfőnök véleményét, a szülő kérését, a gyermek rászorultságát és alkalmasságát, valamint a fejlesztő csoport összetételét.

 

Szünetek rendje:
A tanítási órák és szünetek rendjét a csengetési rend szabályozza.
CSENGETÉSI REND
1. óra . 8.00 - 8.45
2. óra . 8.55 - 9.40
3. óra . 9.50 - 10.35
4. óra . 10.55 - 11.45
5. óra . 11.55 - 12.40
6. óra . 12.55 - 13.40
7. óra . 14.00 - 14.50
8. óra . 15.00 - 15.45

 

Telefonhívást 8.30-ig és a pedagógusok szünetében (10.30 - 10.50 óráig) kapcsol át a titkárság, a pedagógusok részére a titkárság minden üzenetet továbbít. Pedagógus és segítő dolgozó mobiltelefont munkaidőben nem vesz fel.

 

Tanítás nélküli munkanap:
Az aktuális tanév rendjében meghatározott számú tanítási nap használható fel tanítás nélküli munkanapként, melynek időpontját, témakörét az iskola tantestülete által jóváhagyott éves munkaterv szabályozza.
A tanítás nélküli munkanapon ügyeletet biztosítunk előzetes igényfelmérés után, beosztás szerint.
Az ügyelet programját az ügyeletet tartó nevelő állítja össze. Az ügyelet programjához szükséges dologi ellátmányt az iskola biztosítja.

 

Tanulók étkezési rendje:
Az iskola épületében a tanulók napi háromszori étkezést kapnak.
Az óvodás gyermekek étkezése a csoportszobában történik.
Iskolás tanulók étkezési rendje:
Reggelizés: 8.00 - 9.30 között 4 turnusban az ebédlőben.
Ebédelés: 11.45 - 14.00 között 4 turnusban az ebédlőben.
Uzsonnázás: 15 órakor az osztálytermekben.
Az étkeztetés pedagógus és gyermekfelügyelők irányításával zajlik. Törekedni kell a nyugodt, kulturált, önálló étkezésre.

 

Iskolánkban az egész napos oktatást-nevelést igénybe vevő tanulóknak kötelező a szervezett étkezés. Orvosi javaslat bemutatásakor speciális diétát tudunk biztosítani.
Költségtérítés: Az étkezési térítési díj összegét az étkeztető cég, valamint a különböző támogatást biztosító törvények, rendeletek határozzák meg.

 

Az étkezési díjat befizetési rend szerinti időpontban kell befizetni, a lemondást a tárgynapot megelőző nap 9 óráig kell jelezni a 299-0294-es hívószámon.

 

 

6. Mulasztások igazolása, távolmaradás-, távozási engedélyek

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolni kell.
Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök adhat. A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult.

 

A mulasztás igazolható:
a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra.
a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta,
a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

 

Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a tanuló osztályfőnökét.
Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő harmadik napon.
A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.

 

 

7. Helyiséghasználat rendje

Az iskola zárt, biztonságos, csak oktatási időszakban működő intézmény. Az iskola épületén belül tanulók csak csoportosan, az elfoglaltság szerint felnőtt kíséretében (pedagógus, gyermekfelügyelő) közlekedhetnek. Egyedül csak akkor közlekedhet a tanuló, ha arra megbízást kap.
A szükséges váltó öltözéket, cipőt a szülőnek biztosítani kell. A fejlesztő tantermek (mozgás stúdió, tankonyha, konditerem, tornaterem, kerámiaműhely, mézeskalács-készítő műhely, szövő műhely, stb.) a vezetőség által elkészített előzetes beosztás szerint használhatók.

 

Az iskola épületét a gyermek tanítási időben egyedül nem hagyhatja el. Az iskolán kívüli programokat a pedagógus előre bejelenti az iskolavezetésnek és a szülőknek egyaránt.

 

Tanórán kívüli helyiséghasználat:
Tanítás nélküli munkanapokon, értekezleteken, téli, tavaszi, nyári szünetekben a tanulóknak ügyeletet biztosítunk, előre megjelölt osztálytermekben. A többi terem használaton kívül, zárt állapotban marad. Ugyanez vonatkozik a fejlesztő termekre is.
Az ügyelet rendjét az iskolavezetés határozza meg előzetes jelentkezés és beosztás szerint.

 

 

8. Iskolai oktatás-nevelés

A tanulók oktatása-nevelése az iskola Pedagógiai Programja alapján a Helyi Tanterv figyelembevételével történik. Az oktatás rendjét az órarend szabályozza.
A tanulót képességének adottságának, érdeklődésének kibontakoztatásában gyógypedagógus végzettséggel rendelkező tanár látja el. A tanuló állapotának megfelelő megkülönböztetett rehabilitációs célú ellátásban kell részesüljön.
Azok a tanulók, akik egészségileg nem bírják az egész napos foglalkozást, a tanórák befejezésével szülői kísérettel elhagyhatják az iskolát.
Azok a tanulók, akik egész napos oktatás-fejlesztésben vesznek részt fejlesztési terv szerint részesülnek habilitációs - rehabilitációs fejlesztésben, szabadidőt kitöltő programokban, szakköri foglalkozásokban.
Minden tankötelezett gyermek köteles részt venni rendszeresen az iskolai oktatásban az évfolyamának megfelelő óraszám szerint. A rendszeres, pontos iskolába járás a szülő felelőssége.

 

 

9. Gyermekvédelmi ellátás

A tanulókkal kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok ellátását az osztályfőnökök végzik, az ezzel kapcsolatos problémák megbeszélésére a fogadó órák idején állnak a szülők rendelkezésére.

 

 

10. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

Iskolánkban a VIII. kerületi egészségügyi szolgálat látja el a feladatokat. 1 fő iskolaorvos és 1 fő védőnő szolgálja a tanulók egészségügyi ellátását, tanév elején meghatározott rendelési idő szerint.

 

Iskolaorvos feladata:
Felméri a tanulók általános egészségi állapotát. Elvégzi a szükséges oltásokat.
Szükség esetén beutalót adva intézkedik a gyermek gyógykezeléséről. Ellenőrzi a tanulók egészségügyi dokumentumait. Szülővel konzultál.

 

Védőnő feladata:
Kiszűri az esetleges fertőzések megjelenését, megakadályozza az elterjedését.
Kezeli a tanulók egészségügyi dokumentumait.
Kapcsolatot tart az iskola és az iskolaorvos között.

 

Iskolafogászat:
Tanulóink évi két alkalommal iskolafogászati vizsgálaton vesznek részt, ahol egyrészt feltárják az aktuális problémákat, másrészt megfelelő kezelésben is részesítik.
A vizsgálatok előre megbeszélt időpontban történnek.

 

A tanulók iskola-egészségügyi ellátásáról a szülőket értesíteni kell. Az osztályfőnökök feladata a pontos tájékoztatás. A szülő kérheti, de vissza is utasíthatja az orvosi beavatkozást. Ezt írásban köteles jelezni az osztályfőnök felé. Visszautasítás esetén ellenőrizni kell, hogy a gyermek máshol megkapta-e a szükséges ellátást, írásos dokumentációval.

 

Gyógyszerszedés rendje:
Iskolánkban azoknak a tanulóknak adunk gyógyszert, akiknek állapotuk miatt orvosi rendelésre naponta rendszeresen kell szedniük.
Gyógyszert a szülő az osztályfőnöknek orvosi javaslattal együtt ad át. Gyógyszert csak pedagógus vagy az általa megbízott gyermekfelügyelő adhat be, a gyógyszerszedésért a pedagógus a felelős.

 

Gyógyszertárolás: Gyógyszereket névre szólóan, külön rekeszekben, zárt gyógyszerszekrényben, a tanári szoba melletti helyiségben tároljuk. A gyógyszerszekrény kulcsát ettől elkülönítve tartjuk. A gyógyszerszekrényt mindig a megbízott pedagógus vagy az általa megbízott gyermekfelügyelő nyithatja ki.
Időszakosan gyógyszert a pedagógus nem adhat a gyermekeknek, szülő kérésére sem (pl. antibiotikum). Ha a tanuló beteg, otthon kell maradnia.
Az iskola minden tanulójának a tanítási napon felmerülő egészségügyi problémájáról a pedagógusnak tájékoztatnia kell az iskola vezetését, valamint a szülőt.
Hirtelen megbetegedés, baleset esetén a szülőt azonnal értesíteni kell, de azonnal intézkedni kell orvos, mentő kihívásáról is.

 

 

11. Balesetvédelem, értékek védelme

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie, amelyet az osztályfőnök és a szakos pedagógusok az első foglalkozáson tartanak meg.
Rendkívüli esemény esetén a Baleset- és Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kell eljárni.

 

A Pedagógiai Programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken a tanuló magatartásáért és viselkedéséért a kísérő pedagógus felel.

 

A tanulók által az intézménybe hozott értékes tárgyakért (ékszer, telefon, tablet, stb.) felelősséget nem vállalunk. Balesetveszélyes ékszerek, bizsuk viselése nem megengedett tanítási időben. Gyógyszer, szúró, vágó eszköz a tanulóknál nem lehet, csak a pedagógus számára lehet ezeket átadni.

 

Tanuló az intézmény területén csak felnőtt kíséretében, megbízásában, felügyeletével tartózkodhat.

 

 

12. Felelősségre vonás

Késésért, kár okozásáért a tanuló nem büntethető. Fegyelmi büntetést nem kaphat, semmilyen eljárás nem indítható ellene.

 

 

13. Kapcsolattartás

A tanuló érdekében az iskola vezetősége és minden dolgozója napi kapcsolatban kell, hogy álljon a szülővel, pedagógussal, igazgatóval. A helyi szabályok kialakításában és betartásában a nevelőtestület, a szülők, a szülői szervezet, a Közalkalmazotti Tanács, valamint az iskolavezetés tagjainak szorosan együtt kell működnie.
Ennek érdekében évente kétszer tartunk szülői értekezletet, nyílt napot, szülői választmányi ülést.
Az aktuális problémákat munkaidőben bármikor meg lehet beszélni az intézmény vezetésével.

 

 

14. EGYÉB, ZÁRÓ HATÁLYBALÉPÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 

A Házirendet a nevelőtestület a 2017. szeptember 1-én tartott értekezletén fogadta el, a 2017. szeptember 12-i megbeszélésen a Házirendben foglaltakat megtárgyalta, azzal egyetértett.

 

A Házirend a Fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

 

A Házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően, kétévenként felülvizsgálja.


Budapest, 2017. szeptember 15.

 

Kajáry Ildikó -- intézményvezető

 

 

vissza az előző oldalra