Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola

FOGYASZTÓI TUDATOSSÁGRA NEVELŐ ISKOLA

 

A fogyasztóvédelemért felelős minisztérium a 2016/2017-es tanévtől kezdődően a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola pályázat keretében ösztönzi és ismeri el az általános- és középiskolák fogyasztói tudatosságra nevelő tevékenységét. A kiírás egyik fő célja, hogy a diákok mindennapi életben használható ismeretei bővüljenek, hiszen a legfiatalabbak is fogyasztók, a mindennapokban vásárolnak vagy szolgáltatásokat vesznek igénybe.

A tanulók a mindennapi életben - például digitális eszközöket használva - számos olyan helyzettel találkoznak, amelyben tudatos fogyasztóként kell gondolkodniuk, fellépniük. Ezért fontos minél korábban felkészíteni őket a fogyasztói társadalom kihívásaira, megismertetni velük jogaikat és lehetőségeiket. A diákok közül kerülnek ki a jövő kereskedői, szolgáltatói, így mindenkinek hasznos, ha időben elsajátítják a fogyasztóbarát vállalkozói szemléletet is.

A pályázat a tanév ideje alatt bármikor benyújtható. A cím odaítélésének feltétele, hogy az iskola a kiírásban felsorolt tíz szempont (pl. a biztonságos internet és közösségi média használatra nevelés, reklámelemzés a megtévesztő hirdetések tükrében, vagy a fenntartható fogyasztás elterjesztése) közül legalább háromnak már megfeleljen, és további egy későbbi teljesítését vállalja. Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik együttműködnek a kitüntető címmel már rendelkező intézménnyel.

Iskolánk 2020-ban, az országban 84. intézményként nyerte el a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet.

 

FTNI pályázati felhívás

FTNI Oklevelünk


 

Erőszakmentes,
           Egészségtudatos Iskola

ERŐSZAKMENTES, EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával 2009-ben pályázatot hirdetett Erőszakmentes, egészségtudatos iskola elismerő cím elnyerésére. A pályázat célja a nevelési-oktatási intézményekben az erőszakmentes, gyermekbarát és egészségtudatos iskolai légkör minél hatékonyabb megteremtése és elterjesztése, valamint az intézményben fellépő agresszivitást érdemben csökkentő magatartásformák hatékony népszerűsítése.

A nemzetközi indikátorokkal összhangban kialakított Erőszakmentes, egészségtudatos iskola kritériumrendszere az iskola megkülönböztető minőségjelzőjévé válik, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára is. A kritériumrendszer alkalmazása és az ennek eredményeképp megvalósuló intézményfejlesztés pozitív eredményeket produkálhat az intézményi légkör, különösen az intézmény biztonságos működése és az intézményi egészségfejlesztés területén.

A díjat első alkalommal 100 magyarországi intézmény kapta meg - köztük mi is. A tanintézmények képviselői az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dísztermében, ünnepélyes keretek között vehették át az okleveleket illetve azokat a táblákat, amelyeket az iskolák falára kihelyezhetnek.

A tanév során ehhez a címhez kapcsolódóan projektnapokat tartunk: többek között lesz egészségnap, sportnap, és folytatódik a Kapcsolda program.

 

EEI koncepciója

EEI Oklevelünk


 

Magyar
           Minőség Háza 2009. DÍJ

MAGYAR MINŐSÉG HÁZA 2009. DÍJ

 

A Magyar Minőség Háza díjra minden évben pályázatot ír ki a Magyar Minőség Társaság és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a melynek átadására a. Magyar Minőség Hét konferencián került sor.

A Magyar Minőség Háza díj a kiemelkedő minőségű termékek/szolgáltatások ismertségének növelését célozza, a pályázó termékek kiválóságát zsűri bírálja el. A pályázat célja olyan hazai termékek és szolgáltatások népszerűsítése, melyeknek származása magyar, minőségjellemzői kiemelkedők, minőségük egyenletes, mert gyártásuk tanúsított minőségirányítási rendszerben folyik.

Intézményünk sikerrel pályázott "A Magyar Minőség Háza 2009. díjra". Pályázatunkban bizonyítani kellet hosszú távon meglévő színvonalas oktatást-nevelést, fejlesztést, gyermekközpontúságot, megfelelő tárgyi feltételeket (infrastruktúrát), törvényes és jó gazdálkodást, társadalmi kapcsolatok elevenségét, partnereink elégedettségét, kollégáink folyamatos képzését, és minőségirányítási rendszerünk működtetését. A pályázatot és a pályázathoz mellékelt filmet kollégáink körülbelül egyharmada team-munkában készítette el. Örülünk sikerünknek, mert ez pozitív visszajelzés az intézmény vezetéséről, pedagógusainak kvalitásáról, diákjainknak és szüleiknek jó iskolaválasztásukról.

A díj elnyerése a következő előnyökkel jár: oklevelet és művészi plakettet kaptunk, melyeket felhasználhatunk levelezéseinkben, kiadványainkon, pályázatok benyújtásakor. Szolgáltatásunk felkerül a Magyar Minőség Háza termékeit tartalmazó katalógusba, szolgáltatásunkat népszerűsítik a médiában.

 

MMH 2009. Díj átadása

MMH 2009. Díj Oklevelünk


 

ZÖLD Óvoda
           Cím

ZÖLD ÓVODA CÍM

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján - fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával olyan környezeti nevelésben részesüljön, mely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés eredményességét.

A fenntarthatóság pedagógiájának erősítése érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl. A kidolgozott kritériumrendszernek megfelelő óvodák számára lehetőség van a Zöld Óvoda cím elnyerésére.

A pályázónak rendelkeznie kell nevelőmunkájában az elmúlt három évre vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósult meg, illetve a pályázónak képesnek kell lennie arra, hogy a cím elnyerését követően folyamatosan teljesítse a Zöld Óvoda Kritériumrendszer feltételeit.

Az értékelés főbb szempontjai:

 • A környezeti neveléssel kapcsolatos területi prioritások felsorolása, megvalósításuk szintje.
 • A helyi dokumentumokban a Zöld óvodai tartalmak megjelenítésének aránya.
 • A továbbképzések száma és tartalmának felhasználási aránya.
 • Az óvodai élet folyamatában a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek megvalósításának szintje.
 • Az eszköz- és felszereltségi jegyzék tartalmi értékelése.
 • Partnerek, szerveztek együttműködési szintjének értékelése.
 • Takarékossági tevékenységek, felhasználási területek értékelése.
 • Az óvodapedagógusok kiegészítő tevékenységei a Zöld óvoda érdekében.
 • A nevelőmunka folyamatának értékelése.
 • Fejlesztési tervek értékelése.
 • Az óvoda fenntartójának szándéknyilatkozata.

A Zöld Óvoda cím célja: az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával olyan környezeti nevelésben részesüljön, mely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés eredményességét.

A Zöld Óvoda címet intézményünk 2008. óta használhatja (ez a cím 3 évente, újabb pályázattal ismét elnyerhető.

 

Zöld Óvoda kritériumok

Zöld Óvoda Okleveleink


 

ÖKO Iskola
          Cím

ÖKO ISKOLA CÍM

 

A fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen létrehozta az Ökoiskola Címet. A Cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.

Az Ökoiskola Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ "A fenntarthatóságra oktatás" 2005-2014 évtizedének programjához. Az Ökoiskola Cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI - Iskolai Környezeti Kezdeményezések - nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.

Az Ökoiskola Cím elnyerése az iskolák számára a következő előnyökkel jár:

 • A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar ökoiskola kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára.
 • Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
 • A Cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.

Az Ökoiskola Cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit.

A Cím elnyerése érdekében az iskolának munkatervet kell összeállítania. A munkaterv összeállításában segítségül szolgál az Ökoiskolák Kritériumrendszere mely közel kilencven, az iskolai élet teljességét felölelő kritériumot tartalmaz. Az iskolának nem kell az összes kritériumot egyszerre teljesítenie. Mindössze huszonöt olyan kritérium van, melynek teljesítését az iskolának a Cím elnyeréséhez három éven belül kötelezően vállalnia kell. Ezek a legkönnyebben teljesíthető, általában az iskolákban már teljesített kritériumok. A további kritériumok szabadon választhatóak, teljesítésüket csak hosszú távú célként kell az iskolának elfogadnia ahhoz, hogy ökoiskolává válhasson.

A három éven belül vállalt kritériumokhoz az iskolának az ökoiskola munkatervében határidőt, felelős személyt és dokumentációt kell megjelölnie. Az ökoiskola munkaterv teljesülésének ellenőrzése ezek segítségével történik, így biztosítható, hogy az Ökoiskola Cím valóban a fenntarthatóság pedagógiája, a környezeti nevelés terén élenjáró iskolák államilag garantált minőségjelzője legyen, melyért érdemes az iskoláknak erőfeszítéseket tennie, és amellyel az iskola kivívhatja mind a pedagógiai szakma, mind a fenntartó elismerését, támogatását.

Iskolánk lehetőségeihez mérten törekszik e célok megvalósítására. A tanév során a mukatervekhez és a tanmenetekhez kapcsolódóan bevonjuk a szülőket az intézmény környezetvédelmi és egészségnevelési tevékenységébe. Különös figyelmet fordítunk a dolgozók és tanulók mentális és fizikális egészségvédelmére. Az iskola távlati céljának tekinti az ökoiskolai kritériumok teljes körű elérését.

 

Ökoiskolai kritériumok

Ökoiskolai Okleveleink


 

Közoktatás Minőségéért Díj

KÖZOKTATÁS MINŐSÉGÉÉRT DÍJ

 

A minőségirányítás, a minőségfejlesztés terén elért kiemelkedő eredmények elismerésére a világon elsőként 1957-ben Japánban hoztak létre minőségi díjat, a Deming Díjat. Ezt követően hosszabb idő elteltével számos nemzeti minőségi díj megalapítása következett. Közöttük hazánkban is - a világon harmadikként - 1989-ben megalapították a IIASA-SHIBA Díjat, majd 1996-ban a magyar Nemzeti Minőség Díjat a teljes körű minőségirányítás (TQM) eredményes alkalmazásának elismerésére.

A közszolgáltatás területén is ma már Európa több országában hirdetnek meg minőség díjakat, amelyeket rendszeresen (évenként) pályázati rendszerben, előre meghatározott, az iparban használt modellen alapuló kritériumoknak megfelelő önértékelés és helyszíni értékelés alapján ítélnek oda.

A 2002-ben először kiadott Közoktatás Minőségéért Díj szorosan kapcsolódik a közoktatás minőségfejlesztési céljaihoz és a közoktatás minőségfejlesztési folyamatának szerves részét képezi. A díjat két kategóriában hirdette meg az Oktatási Minisztérium: a COMENIUS 2000 Partnerközpontúság Díj kategóriában és a COMENIUS 2000 Kiválóság Díj kategóriában. Nemcsak a Comenius minőségfejlesztési programban részt vett intézmények pályázhattak, hanem a minőségfejlesztés terén már komoly eredményeket (Pl. ISO 9000, IIASA-SHIBA díj elnyerése) elért közoktatási intézmény számára ajánlott volt a COMENIUS 2000 Kiválóság Díj kategóriájában történő pályázás.

A Közoktatás Minőségéért Díj önértékelési modellje az Európai Minőség Díj alapját adó EFQM Kiválóság Modell (Közszolgálati kategória) közoktatásra adaptált változata. A két díjkategóriában kategóriánként 3 díj (arany -, ezüst - és bronz fokozat) ítélhető oda és legfeljebb kategóriánként 7-7 oklevél.

Intézményünk 2002-ben az először kiadott COMENIUS 2000 Partnerközpontúság Díj kategóriában pályázott és bronz fokozatot nyert. Mindössze hét intézménynek sikerült az elismeréshez szükséges pontszámot elérni ebben a kategóriában, így három díj és négy oklevél került átadásra. A Partnerközpontúság Díj kategóriában azon intézmények teljesítményét kívánta az alapító elismerni, amelyek a partnerközpontú működés, a partnerekkel való párbeszéd (tanulók, szülők, alkalmazottak, fenntartó, civil szervezetek...) kialakításában értek el kiváló eredményeket.

 

Letölthető pályázatunk

KMD Oklevelünk


 

IIASA-SHIBA Díj

IIASA-SHIBA DÍJ

 

Az 1989-ben először kiadott díj előzménye Shoji Shiba professzor magyarországi oktató és programkészítő tevékenysége, amelynek eredményeként 1987-ben tíz kiképzett szakértő az ipar egészére kidolgozott cselekvési program alapján megindította, majd továbbfejlesztette a rendszerszemléletű minőségfejlesztési munkát a magyar iparban.

A 90-es években folyamatosan bővült a pályázók köre és 2002-re a pályázható területek a következők voltak: ~ ipar, közlekedés, szállítás, hírközlés, kereskedelem, idegenforgalom, élelmiszeripar, mezőgazdaság; ~ szolgáltatás, közszolgáltatás; ~ egészségügy; ~ oktatás, kutatás-fejlesztés; ~ közigazgatás, közszolgálat.

Területenként 1 vagy megosztva legfeljebb 3 díj ítélhető oda, mely pénzjutalommal is jár, valamint 1 vagy legfeljebb 3 oklevél. A díjazottak használhatják a IIASA-SHIBA Díj logóját, a minőség különböző típusú terjesztésében segítséget kapnak az alapítványtól és a Minőség Fejlesztéséért Kuratóriumtól, valamint a Nemzeti Minőség Klub tagjaivá válnak. A Klubot 1997-ben az első 4 magyar Nemzeti Minőségi Díj nyertes vállalkozás, a Gazdasági Minisztérium és a Minőségfejlesztési Központ-IMFA alapították. A díj átadására mindig Shiba professzor jelenlétében kerül sor és a díjazottak bemutatkozását követően maga a professzor tart előadást egy általa különösen aktuálisnak tartott témáról.

A díjra pályázók körében - így nálunk is - a pályázat megírását követően helyszíni szemlére került sor. Ezen kívül pályázatunk tartalmát illetve az abban nem szereplő TQM szemléletet és gyakorlatot megerősítő prezentációt kellett tartanunk a Magyar Ipari és Minőségfejlesztési Központban.

Intézményünk 2002 októberében vehette át a IIASA-SHIBA díjat a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban. A díjátadó ünnepségen többek között jelen volt: a minisztérium helyettes államtitkára, a japán nagykövet, a Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet (IIASA) képviselője, az Oktatási Minisztériumtól a Comenius program igazgatója, az alapítvány kuratóriumának elnöke és természetesen a díj alapítója Dr. Shoji Shiba professzor.

 

Letölthető pályázatunk

IIASA-SHIBA Oklevelünk